Steve and Josephine Gateru The Gaterus' lead the Bungoma Church in Kenya. Contacts: Steve Gateru: steve.gateru@icocea.org Josephine Gateru: josephine.gateru@icocea.org

Steve and Josephine Gateru
The Gaterus’ lead the Bungoma Church in Kenya.
Contacts:
Steve Gateru: steve.gateru@icocea.org
Josephine Gateru: josephine.gateru@icocea.org